Polecenia

Polecenia dotyczące pisania i koloru

POLECENIE (parametry) OPIS
PU Jest to skrót od pen up, czyli podnosimy tzw. pisak i poruszanie żółwiem nie powoduje wykonania linii.
PD Opuść pióro i żółw poruszając się rysuje linie.
SetPenSize [n n] Ustawiamy szerokość pióra do n pikseli. Podajemy liczbę w postaci dwóch cyfr np. 99, 01, 05 itp.
SetPC [r g b] Ustawiamy kolor pióra określając r – czerwoną, g – zieloną, b – niebieską wartość, gdzie r, g i b są liczbami z przedziału od 0 do 255 (liczby nie całkowite są zaokrąglane.) Przykład: SetPC [255 0 0] ustawia kolor czerwony.
Penerase Ustawia pióro do pisania lecz włącza tryb kasowania. Kiedy pióro (zółw) się porusza to kasowana jest linia (jeśli tam jest).
Pennormal Cofa ustawienie trybu kasowania.
Setfloodcolor [r g b] Ustawienie koloru tła określając r – czerwoną, g – zieloną, b – niebieską wartość, gdzie r, g i b są liczbami z przedziału od 0 do 255 (liczby nie całkowite są zaokrąglane.) Przykład: Setfloodcolor [255 0 255] ustawia kolor fuksji
Fill Rozleje kolor w określonym obszarze lub linii, wylewany jest kolor ustawiony za pomocą polecenia Setfloodcolor.

Polecenia ruchu (rysowania)

POLECENIE (parametry) OPIS
FD Ruch do przodu (j. ang. Forward) o x pikseli np. FD 100
BK Ruch do tyłu o x pikseli np. BK 100
LT Obrót żółwiem o x stopni w lewo np. LT 90
RT Obrót żółwiem o x stopni w prawo np. LT 90
ARC a r Rysujemy łuk posiadając a – zawarty kąt (w stopniach) oraz promień r. Żółw ustawia się na środku łuku. Przykład: ARC 45 100
ARC2 a r Rysujemy łuk posiadając a – zawarty kąt (w stopniach) oraz promień r. Żółw ustawia się na końcu łuku. Przykład: ARC 45 100

Polecenia żółwia i jego pozycji

POLECENIE (parametry) OPIS
ST Polecenie: pokaż żółwia
HT Polecenie: ukryj żółwia
Orientation Zwraca trzy elementową listę określającą położenie żółwia. Rysujemy w drugim wymiarze więc interesować nas będzie ostatnia zmienna a konkretnie jej wartość.
Pos Zwraca dwu elementową listę składającą się z wartości: x, y. Określają one położenie żółwia.
setorientation Ustawiamy trzy elementową listę parametrów określających położenie żółwia
setpos Ustawienie bezwzględnego położenia x, y naszego żółwia. Jeśli jest ustawiony pisak w dół (do pisania) to rysowana będzie linia z poprzedniego położenia do ustawionego położenia x, y.
Przykład: setpos [100 90] ustawia żółwia na x=100 i y=90
SetTurtle Zmiana n-tego żółwia. Pierwszy żółw liczymy od liczby 0 a ostatni ma numer 1023. Odnotować należy iż tworzone są wszystkie żółwie pomiędzy 0 a określonym numerowo, tak więc SetTurle 10 to stworzenie żółwi 1-99 jeśli nie zostały jeszcze stworzone.
Przykład: SetTurtle n

Polecenia programu.

POLECENIE (parametry) OPIS
To name arg1 arg2…
End
Deklaracja procedury o nazwie: name, który może zawierać argumenty: arg1, arg2 …
Przykład: To Square
To rpolygon :numsides :sidelength :numrepeats
End (jest to znak wymagany na końcu procedury)
CS Komenda czyszczenia ekranu a żółw ustawia się w pozycji początkowej (bazowej)
Repeat n [ instruction list ] Powtórzenie listę poleceń n krotnie.
Przykład: Repeat n [ fd 10 lt 90 square ] czy
Repeat :numrepeat [ fd 10 polygon :angle :sidelength ]
Show
Wait n Zatrzymanie ruchu przez określoną jednostkę czasową. Wpisują za n liczbę 60 program zatrzymuje działania przez 1 minutę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.